ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
meducation ( 2022-10-21 15:06:49)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
meducation ( 2022-10-11 13:13:51)

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศณียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
meducation ( 2022-03-18 09:20:07)

ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายออนไลน์เรื่อง "มุมมองการประเมินคุณภาพการศึกษา และประสบการณ์ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา"
meducation ( 2022-01-28 09:13:01)

ดูทั้งหมด