ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
meducation ( 2022-12-30 09:00:08)

ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
meducation ( 2022-12-14 00:26:29)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
meducation ( 2022-10-21 15:06:49)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
meducation ( 2022-10-11 13:13:51)

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศณียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
meducation ( 2022-03-18 09:20:07)

ดูทั้งหมด