ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การนำนโยบายการศึกษา มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา"
meducation ( 2022-08-08 13:49:20)

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามหลักการบริหารจัดการงาน 4 ฝ่าย"
meducation ( 2022-08-04 11:31:24)

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "กรอบแนวคิด ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา"
meducation ( 2022-08-03 14:25:13)

ขอเชิญชวนร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ "รูปแบบและกระบวนการบริหารหลักสูตร"
meducation ( 2022-08-01 13:20:24)

ขอเชิญชวนร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ "การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับสถานศึกษา"
meducation ( 2022-07-27 08:38:44)

ขอเชิญชวนร่วมฟังการบรรยายออนไลน์เรื่อง "นโยบายการศึกษาด้านอาชีวศึกษา"
meducation ( 2022-07-25 11:48:26)

ดูทั้งหมด