หน้าหลัก      คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(Educational Administration Department : EA)

รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

 
อาจารย์ ดร. ดารณีย์ พยัคฆ์กุล
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

 

 
อาจารย์ ดร. จรัญญา เทพพรบัญชากิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

 
อาจารย์ ดร. ประภัสสร สมสถาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)