หน้าหลัก      คณาจารย์พิเศษของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณาจารย์พิเศษของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(Educational Administration Department : EA)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ประธานวิชาการและกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ (อุปรมัย) อุปไมยอธิชัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยา ภาวะบุตร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพล ยงศร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

อาจารย์ ดร. กัญญา สมบรูณ์

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

อาจารย์ นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

อาจารย์ ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV) 


อาจารย์ ดร. กุสุมา แย้มเกตุ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)

อาจารย์ ดร. กุลธิดา อ่อนมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
 

คลิก(Click)-ประวัติอาจารย์ (CV)