หน้าหลัก      ดาวน์โหลด (Download) ตารางจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลด (Download) การจัดตารางการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(Educational Administration Department : EA)


1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)


**หมายเหตุ : วันและเวลาในตารางการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งของผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน