หน้าหลัก      Master of Education Program

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ     Master of Education Program in Educational Administration

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ ภาษาไทย           ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         M.Ed. (Educational Administration)

 
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่รับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนการสอน และเป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็นผู้พัฒนาองค์ความรู้ บรูณาการณ์ศาสตร์สากล สร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพด้วยจิตบริการ มีภาวะผู้นำที่มีความรอบรู้ในหลักการบริหารการศึกษา หลักการวิจัย และหลักการประเมิน มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเชิงนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
 
จุดเด่นของหลักสูตร
      1. พัฒนาองค์ความรู้ มีจิตบริการ บูรณาการศาสตร์สากล สร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
      2. เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
      3. สำเร็จการศึกษาพร้อมรับใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภากำหนด
     4. เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่เต็มไปด้วยจิตบริการ
     5. มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย เพื่อ  พัฒนาวิทยฐานะ
 
ระยะเวลาในการศึกษา
 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี โดยแบ่งเป็น 4ภาคการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) เรียน จันทร์-พุธ-ศุกร์ ( 09.00-17.00)
หลักสูตรแผน ข (สาระนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ) เรียน เสาร์-อาทิตย์ ( 08.00-17.00)
 
 
แผนการศึกษา

 Click ที่นี่เพื่อดูคำอธิบายรายวิชา