หน้าหลัก      การสมัครเรียน

1. เพิ่มรายละเอียดหลักสูตรและข้อมูลของผู้สมัคร และส่งใบสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบ PDF มาที่อีเมล parichat_b@payap.ac.th

ใบสมัครเข้าศึกษา

รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เมื่อทางสาขาวิชาฯ ได้รับใบสมัครเข้าศึกษาแล้ว ทางสาขาวิชาจะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ให้ผู้สมัครชำระค่าประกันสละสิทธิ์ จำนวน 6,400 บาท โดยชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และส่งหลักฐานการโอนเงินไปยัง LINE ของสำนักบริหารการเงิน ตามรูปภาพที่ปรากฎ