หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2565 ณ การสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ทางสาขาวิชาการบริหารศึกษา ขอประกาศผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ดังแนบไฟล์ PDF. ด้านล่าง