หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ณ การสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ทางสาขาวิชาการบริหารศึกษา ขอประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์ ดังแนบไฟล์ PDF. ด้านล่าง