หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามไฟล์ PDF. ที่ประกาศด้านล่าง