หน้าหลัก      คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
Course description
(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รายวิชาสำหรับการเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้
 
บศ 500 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารการศึกษา                                                          3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาทักษะการเขียนทางวิชาการ ศัพท์เทคนิค บทความวิชาการ วารสาร และหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
EA 500 English for Educational Administrators                                                   3(3-0-6)
Development of English skills focusing on reading and academic writing skills, technical terminology, academic articles, journals, and textbooks relevant to educational administration.
 
(2) หมวดวิชาบังคับ( Required courses)
บศ 601 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา                               3(3-0-6)
          การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านการบริหารองค์การ สำนักงาน และองค์คณะบุคคล โครงสร้างการจัดองค์การ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาของไทย กระบวนการในการบริหาร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตและจิตบริการตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตามที่คุรุสภากำหนดสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
EA 601 Professional Development for Educational Administrators                      3(3-0-6)
Educational professional development; roles, duties, and characteristics of educational professionals; concepts and processes of professional development in education; spirit creation and ideology of educational and school administrators; fundamental knowledge on principles and theories of administrating organizations, offices, and bodies of people; organizational structures; knowledge management in administrating educational institutions and education; professional administrators; research guidelines for developing professionals in administrating educational institutions and education; contexts and trends in Thai educational management; administrative processes; good governance management; integrity and service minds based on professional ethics of educational and school administrators as required by the Teachers’ Council of Thailand in order to become professional administrators.
 
บศ 602 การบริหารหลักสูตร และการบริหารกิจการนักเรียน                                          3(3-0-6)
          การศึกษาและการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและหลักสูตรสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ รูปแบบและกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็นโดยคำนึงถึงจุดเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถทำให้เกิดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในอนาคต การติดตาม การประเมิน การปรับปรุง การรายงานผล การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
EA 602 Curriculum and Student Affairs Administration                                      3(3-0-6)
Studying and analyzing principles, concepts, and theoriesof administration and school curriculum; roles of school administrators in academic administration; models and curriculum administration processes; teaching and learning management and tutoring as appropriate to social changes; measuring and evaluating learning outcomes; developing learners’ potentialso that they can manage and think critically regarding strengths and local wisdom leading to activities developing learners’ life skills and desirable attributes in the future; monitoring, evaluation, improvement, reporting, curriculum administration, and learning management to apply assessment results to improve educational quality; extra-curricular activities administration; and a student support system.
 
บศ 603 หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา                                                    3(3-0-6)
          ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กระบวนการและหน้าที่ในการบริหารการศึกษา บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการให้เกิดคุณภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ การบริหารงานคณะบุคคลและการบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการและคิดเป็น การประยุกต์ใช้ความรู้การบริหารเครือข่ายสำหรับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบนโยบาย การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา การกำกับติดตามส่งเสริมและประเมินสถานศึกษาโดยวางแผนกลยุทธ์กระบวนการบริหารสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและบริบทสังคม
EA 603 Educational Administration Principles and Theories                                3(3-0-6)
          Theories, principles, patterns, processes, and functions in educational administration; roles, duties, and responsibilities of educational administrators; laws relating to education; educational and institution administration; academic administration for quality and academic excellence; personnel faculty and personnel administration; administrative, finance, procurement, and building management; innovation and information technology for administration and learning; administration of learning sources and environment to enhance learning management in developing learners’ life skills so that they learn to be able to manage and think critically; application of knowledge in network management to administrate education and educational institutions; practicum of analyzing and synthesizing academic documents and relevant research leading to policy design; planning to increase efficiency and effectiveness of educational institutions administration; and monitoring, overseeing, enhancing, and evaluating educational institutions via strategic planning of administrative processes into practice to enhance learning management in line with educational institutions’ contexts and their social contexts.
 
บศ 604 ภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลทางการบริหารการศึกษา
                                                                                                                    3(3-0-6)
          การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพสำหรับนักบริหาร ภาวะผู้นำทางวิชาการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางโลกและสังคม การระดมทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การกำกับติดตาม ส่งเสริมและประเมินสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม การมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การเป็นแบบอย่างที่ดีี การมีจิตบริการและเสียสละเพื่อผู้อื่น การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะผู้นําของนักบริหารการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และเสนอรูปแบบคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำตามบริบทสังคมไทยปัจจุบัน
EA 604 Leadership, Morality, Ethics,Professional Ethics, and Good Governance for Educational Administration                                                                             3(3-0-6)
Analyzing and synthesizing concepts and theories of morality, ethics, and administrators’ professionals; academic leadership;transformational leadership; analysis of global and social changes; resource mobilization; risk and conflict management; educational supervision; promotion of relationship among educational institutions, communities, and locality; educational network creation; monitoring, supporting, and evaluating educational institutions based on good governance principles; integrity, morality, and ethics; interaction and colleague development; being a role model; possessing a service mind and devotion for others; conducting themselves in line with professional ethics as determined by the Teachers’ Council of Thailand; practicum of analyzing case studies on administrators’ leadership both in and out of the country; and presentation of moral, ethic, and leadership models based on current Thai social contexts.
 
บศ 605 การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                      3(3-0-6)
หลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารการจัดการการศึกษา รูปแบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศอื่น การประกันคุณภาพภายในและภายนอก เทคนิคการพัฒนาการวางแผนการประกัน การฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา การรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินตนเอง การกำกับติดตาม การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัดและระบบการประเมิน ระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management-TQM) การนำผลการประเมินคุณภาพมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย
EA 605 Educational Quality Assurance                                                             3(3-0-6)
          Principles and processes of educational quality assurance and educational management; criteria models for evaluating the educational quality of other countries; internal and external quality assurance; techniques for developing and planning assurance; practice in planning and developing educational quality assurance systems; examining and evaluating educational quality; educational standard accreditation; self-assessment; monitoring; factor analysis, indicators, and evaluation systems; total quality management (TQM); and application of quality evaluation results to improve educational quality in line with the environment and Thai social contexts.
 
บศ 606 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา                                                        3(3-0-6)
         แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ เทคนิคและระเบียบวิจัยเบื้องต้น กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตามระเบียบวิจัยทางการศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลและการแปลผล การหาค่าสถิติสำหรับการวิจัย การทดสอบไคสแคว์ การทดสอบความแตกต่างของค่าสัดส่วนความถี่ ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์อย่างง่ายและสหสัมพันธ์พหุคูณ การเขียนรายงานการวิจัย และการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
EA 606 Research Methodology of Educational Administration                             3(3-0-6)
          Fundamental concepts, theories, knowledge, techniques, and research methodology; research procedures and designs; tool construction; data analysis; data processing and interpretation; identifying statistical values for research; Chi-Square tests; testing for frequency proportion, correlation values, and differences between means; variance analysis; simple and multiple correlations; research report composing; and application of research findings to administrate and develop educational quality.
 
บศ 607 สัมมนาการบริหารการศึกษา 1                                                                   1(0-2-1)
การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษา การกำหนดหัวข้อหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาโดยผู้สอนให้แนวทางการศึกษาและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการ บทความและงานวิจัย แล้วนำมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวข้อและวิธีการศึกษาเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
EA 607 Seminar in Educational Administration 1                                                1(0-2-1)
          Analysis of educational management problems; determination of topics or contents regarding educational administration based on guidelines offered by instructors. Learners study from academic journals, articles, and research, and give a presentation via in-class discussion in order to conclude proper knowledge body in line with topics and methods approved by a curriculum committee.
 
บศ 608 สัมมนาการบริหารการศึกษา 2                                                                   1(0-2-1)
การนำเสนอแนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดยผู้สอนติดตามและให้แนวทางการศึกษาและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย แล้วนำมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
EA 608 Seminar in Educational Administration 2                                                1(0-2-1)
          Presentation on concepts and procedures in solving problems or developing research on educational administration based on instructors’ monitoring and guidelines. Learners study from academic journals, articles, and research, and give a presentation via in-class discussion in order to conclude proper knowledge body.
 
บศ 609 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3                                                                   1(0-2-1)
การวิเคราะห์และการนำเสนอผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา โดยผู้สอนติดตามและให้แนวทางการศึกษา และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย แล้วนำมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อหาบทสรุปที่เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม
EA 609 Seminar in Educational Administration 3                                                1(0-2-1)
          Analysis and presentation of solutions in solving problems and development regarding educational administration based on instructors’ monitoring and guidelines. Learners study from academic journals, articles, and research, and give a presentation via in-class discussion in order to conclude proper knowledge body.
 
บศ 610การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา                                                3(135)การสร้างประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและการนิเทศการศึกษาด้วยการฝึกปฏิบัติ สังเกต วิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวางแผน การประเมินผลการตัดสินใจ กิจกรรมการบริหารอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ และการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารอย่างมีคุณภาพ
EA 610 Professional Practicum in Educational Administration                               3(135)
          Enriching experience as institutional administrators through a practicum in educational administration, educational institution administration, and educational supervision via practicing, observing, analyzing organizational problems, planning, decision-making evaluation, participating in organization management activities, and reporting the professional practicum performance in educational administration in good quality.
 
(3) หมวดวิชาเลือก(Electives courses)
บศ 611 การนิเทศการศึกษา                                                                                  3(3-0-6)
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการ การเสริมแรง การพัฒนาศักยภาพครู จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร วิธีการถ่ายทอดความรู้และผลงานวิชาการ นโยบายการศึกษากับระบบการศึกษาอื่นในสังคม การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทของสถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการและการเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 การฝึกปฏิบัติการประเมิน การปรับปรุงแผนการนิเทศสำหรับการพัฒนาวิชาการ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และแผนนิเทศที่สามารถนำมาปฏิบัติจริง
EA 611 Educational Supervision                                                                       3(3-0-6)
          Principles, concepts, and guidelines for educational supervision; strategies of educational supervision; academic leadership; reinforcement; teacher potential development; supervision and communication psychology; methods in conveying knowledge and academic works, education policy and other educational systems in society; development of supervision plans based on educational institutions’ contexts; culture creation for academic development to become a person in the 21st century; assessment practice; supervision plan improvement for academic development; being a learning person; and a practical supervision plan.
 
บศ 612 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา                                        3(3-0-6)
การศึกษาและการวิเคราะห์หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการนำศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักของศาสตร์พระราชาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการให้บริการทางการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สังเคราะห์บริบทชุมชนทีสนใจ และการลงสนามหรือพื้นที่จริงในการนำเสนอแนวทางการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา
EA 612 Administration of Community andSchool Relationship                           3(3-0-6)
          Study and analysis of principles and concepts of building a good relationship between educational institutions and private community organizations, professional organizations, religious institutes, workplaces, other social institutes, and local government organizations; participatory management concepts; social structure and community culture; promoting and supporting communities to apply their potentials and local wisdom based on the King’s philosophy and sufficiency economy concepts to cooperate in developing educational institutions; roles of school administrators and teachers in offering educational services for communities; analysis of relationship between educational institutions and communities; public relations to generate understanding and cooperation; practice in analyzing and synthesizing community contexts of interest; and fieldwork study in order to present guidelines for building and developing cooperation between educational institutions and communities leading to educational management.
 
บศ 613 การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไปทางการศึกษา            3(3-0-6)
          แนวคิดการบริหารทรัพยากรการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลกับการลงทุนทางการศึกษา การบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร การบริหารวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรการศึกษา การบริหารอาคารสถานที่ การบริหารเวลา ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
EA 613 Educational Administration of Personnel, Budget, and General Affairs       3(3-0-6)
          Concepts of educational resource management; human resource management in education; human resource development and educational investment; budget administration in education; budget allocation; resource mobilization in education and efficiency optimization of resource utilization; material and tool administration of information technology to manage educational resources; place and building administration; time management; and problems and trends in managing educational resource to achieve maximum efficiency and benefit for organizations.
 
บศ 614 การศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตในมิติการบริหารการศึกษา                       3(3-0-6)
หลักการและแนวคิดการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตในมิติการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิด ผลตอบรับ แนวโน้มและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของผู้ปกครองและผู้เรียน ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)การจัดกระบวนการการศึกษาตลอดชีวิต การปรับตัวของบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ การเปลี่ยนแปลงของสังคมบริบทโลกสำหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21การปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 4.0และการเปลี่ยนแปลงบริบททางการศึกษาของโลกสำหรับการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีพ
EA 614 Distance Education and Lifelong Education in Educational Administration Dimensions                                                                                                   3(3-0-6)
          Principles and concepts of distance education and lifelong education in educational administration dimensions; comparative analysis of concepts, feedbacks, trends, and efficiency in teaching and learning management; learners’ and guardians’ readiness; educational management via a distance learning television (DLTV); lifelong educational process organization, person adaptation to enable lifelong learning; social changes in global contexts for lifelong educational management in the 21st century; digital revolution; industry 4.0 changes; and global educational context changes in distance and lifelong education.
 
บศ 615 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา                                         3(3-0-6)
หลักการ รูปแบบและแนวคิดด้านการวางแผนและการประเมินโครงการทางการศึกษา การวิเคราะห์โครงการ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินโครงการ การนำผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาจากเอกสารวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
EA 615 Educational Planning and Project Evaluation                                          3(3-0-6)
          Principles, models, and concepts in planning and evaluating educational projects; project analysis; data collection and analysis; composing project evaluation reports; applying project evaluation results; and case studies from relevant academic documents and research both domestic and international.
 
บศ 616 กฎหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา                                      3(3-0-6)
แนวคิดและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาเบื้องต้น กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา กลยุทธ์ทางการบริหารการศึกษา และกรณีศึกษาจากเอกสารวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
EA 616 Laws, Policies, and Strategies in Educational Administration                     3(3-0-6)
Concepts and key content of fundamental civil and criminal laws; relevant constitutional laws, National Education Act; laws, acts, regulations, orders, and rules regarding administrating educational departments; educational administration strategies; and case studies from relevant academic documents and research both domestic and international.
 
บศ 617 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                                                 3(3-0-6)
หลักการ ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของศตวรรษที่ 21 การวางแผน การพัฒนาและการบริหารงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษา การสร้างสรรนวัตกรรมการบริหารระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประเมิน การฝึกวิเคราะห์สังเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากกรณีศึกษาสารสนเทศทางวิชาการและการวิจัยในการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
EA 617Information Technology Administration for Education                             3(3-0-6)
Principles, importance, and roles of educational information technology in the 21st century; planning, development, and administration of information systems in educational institutions; creation of innovative information system management in line with the 21st-century teaching and learning management; management of learning organizations and educational information technology; evaluation; practice in analyzing and synthesizing information technology utilization from academic information case studies and research in educational information technology administration planning.
 
บศ 618  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจัลเพื่อการศึกษา                                                        3(3-0-6)
          แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนา การประยุกต์ใช้ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือสำหรับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาก่อนนำไปใช้ในการวัดผลในรูปแบบต่างๆ
EA 618Innovation and Digital Technology for Education                                     3(3-0-6)
Concepts and theories regarding innovation and digital technology for education; problem analysis, design and development, application, ethics and relevant laws, impacts on innovation and digital technology for education, and constructing and identifying tool quality for innovation and digital technology media for education prior to utilizing in various forms of measurement.
 
(4) หมวดวิทยานิพนธ์
บศ 799 วิทยานิพนธ์1                                                                                               6
การวิจัย การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการทำการศึกษาวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระด้านการบริหารการศึกษา การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรกำหนดภายใต้การกำกับดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
EA 799 Thesis 1                                                                                                     6
Researching, presenting research proposals, and conducting research on educational administration content.  Proposing research proposals based on regulations and processes determined by the department under advisors’ supervision.
 
วิทยานิพนธ์ 2                                                                                                            6
บศ 799 Thesis 2       
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์ 1 มาก่อน                                            
การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
EA 799 Thesis 2
Course condition : Thesis Evaluation 1 must be completed.                                       6
Presentation of data analysis, conclusion, discussion, and research recommendations; and writing research reports under thesis advisors’ supervision and a thesis defense examination.
 
บศ 899 สาระนิพนธ์ 1                                                                                                 3
การค้นคว้าในประเด็นหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ การเสนอเค้าโครงสาระนิพนธ์ และการนำเสนอเค้าโครงสาระนิพนธ์ตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรกำหนดภายใต้การกำกับดูแลและแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
EA 899 Independent Study1                                                                                   3
Researching issues or problems in educational administration based on standardized academic models and presenting thesis proposals based on regulations and processes determined by the department under advisors’ supervision.
 
บศ 899 สาระนิพนธ์ 2                                                                                                    3
การทำการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัยสาระนิพนธ์ตามระเบียบและขั้นตอนการวิจัยที่หลักสูตรกำหนดภายใต้การกำกับดูแลและแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
EA 899 Independent Study2                                                                                   3
Conducting research, analyzing data, summarizing research findings, and presenting independent study findings based on regulations and processes determined by the department under advisors’ supervision.