หน้าหลัก     

ภาพบรรยากาศกิจกรรม การประชุมสัมมนาการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา

meducation ( 2022-06-14 11:45:41)

ภาพกิจกรรมโครงการจิตบริการเพื่อสังคมและชุมชน : การบริการวิชาชีพพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

meducation ( 2022-06-10 09:37:01)

ภาพบรรยากาศโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา (การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทำขนมขี้แมว)

meducation ( 2022-04-22 12:00:57)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม โครงการ "การใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างไรให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ"

meducation ( 2022-04-22 11:57:44)

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมสู่การพัฒนาสถานศึกษา"

meducation ( 2022-02-21 09:28:40)

บรรยากาศการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาป.โท

meducation ( 2021-10-05 19:32:11)

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

meducation ( 2021-10-05 19:14:20)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

meducation ( 2021-10-05 19:11:37)