หน้าหลัก     

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ศึกษานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

meducation ( 2023-01-02 23:22:57)

คณะนักร้อง PYU ร่วมร้องเพลงและอวยพรคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสาขาวิชาบริหารการศึกษา เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2565

meducation ( 2022-12-30 10:42:12)

คณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อนกัน (Friends Chritsmas) ของอาคารเพ็นเทคอสต์ ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-12-30 10:26:53)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-12-14 00:03:09)

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมศึกษาดูงานในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตามแนวพระราชดำริฯ

meducation ( 2022-12-07 01:01:25)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-11-12 11:44:08)

การจัดโครงการอบรมเกณฑ์ CUPT-QMS ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป

meducation ( 2022-11-03 17:23:53)

การประชุมพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมการกำกับมาตรฐานทางวิชาการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-11-02 20:02:34)

นิทรรศการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษารุ่น 1/64 และ 2/64 ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-10-31 17:53:34)

กิจกรรมสานสันพันธ์พี่น้องเลือดฟ้า-ขาว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-10-31 16:50:42)

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1/65 จัดกิจกรรมโครงการจิตบริการเพื่อสังคมและชุมชน : ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-10-26 17:39:48)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมแผนการจัดการการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-10-25 17:55:45)

ภาพบรรยากาศประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-06-24 14:34:36)

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

meducation ( 2022-06-23 14:04:59)

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

meducation ( 2022-06-21 13:23:56)