หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ศึกษานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ศึกษานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับ อาจารย์ ดร. ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้เข้าศึกษานิเทศก์แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1/2565 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับแก่คณาจารย์ทั้ง 2 ท่านข้างต้นด้วย