หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1/2565 จำนวน 6 ราย และผู้บริหารพี่เลี้ยงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจากสถานศึกษา จำนวน 6 ราย ได้เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "สัจจะ บริการ" เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ผ่านการปฐมนิเทศออนไลน์ (Online) ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ได้ให้แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพโดยยึดมั่นในสัจจะและบริการ นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี คือ อาจารย์ ดร. ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานกำกับวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา