หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมศึกษาดูงานในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตามแนวพระราชดำริฯ

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมศึกษาดูงานในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตามแนวพระราชดำริฯ

ด้วยหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1/2565 จำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EDUCATIONAL ADMINISTRATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ เป็นอาจารย์รับผิดชอบรายวิชานี้ และอาจารย์ ดร. ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพรรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และทีมงาน คือ อาจารย์นิตยา ธรรมปัญโญ และอาจารย์อุบลวรรณ สุนันทศิลป์ เป็นผู้ให้ความรู้และแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง