หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 2/65 จำนวน 12 ราย และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2/65 จำนวน 5 ราย ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่นักศึกษาทุกหลักสูตร ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ การประชุมรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน ทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุกหลักสูตรรุ่น 2/2565 ทุกท่าน นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมBreak-out room เพื่อกิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ