หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       การจัดโครงการอบรมเกณฑ์ CUPT-QMS ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป

การจัดโครงการอบรมเกณฑ์ CUPT-QMS ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป จัดโครงการการอบรมเกณฑ์ CUPT-QMS ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม PC208 ชั้น 2 อาคารเพ็นเทคอสต์ โดยการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยพายัพ รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมครั้งนี้