หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       การประชุมพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมการกำกับมาตรฐานทางวิชาการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมการกำกับมาตรฐานทางวิชาการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดประชุมการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง PC208 ชั้น 2 อาคารเพ็นเทคอสต์ ที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาได้กล่าวเปิดการประชุมและให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการปรับปรุงการถ่ายทอดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินและการวัดสัมฤทธิผลของผู้เรียนแต่ละรายวิชาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต่อมาเวลา 13.00-18.00 น. จัดการประชุมการกำกับมาตรฐานทางวิชาการของภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกำกับมาตรฐานทางวิชาการในการจัดทำแผนการสอน (AUNQA) และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการสอนแก่คณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านในไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน