หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       นิทรรศการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษารุ่น 1/64 และ 2/64 ประจำปีการศึกษา 2565

นิทรรศการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษารุ่น 1/64 และ 2/64 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 1/64 และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2/64 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล ชั้น 1 อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดนิทรรศการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งนี้ มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 18 ราย แบ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 1/64 จำนวน 17 ท่าน และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2/64 จำนวน 3 ท่าน ในการนี้ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพได้ให้เกรียติเป็นผู้เปิดนิทรรศการและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งหมด ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์อีก 13 ท่าน