หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       กิจกรรมสานสันพันธ์พี่น้องเลือดฟ้า-ขาว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมสานสันพันธ์พี่น้องเลือดฟ้า-ขาว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เนื่องด้วย นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมสานสันพันธ์พี่น้องเลือดฟ้า-ขาว ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามอบตัวเป็นศิษย์ของคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาวิชา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้กล่าวโอวาทและอวยพรแก่นักศึกษาทุกคน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจุดเทียน (แคมป์เทียบ)และร้องเพลงพากันมาหาความหมายซึ่งเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกัน