หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1/65 จัดกิจกรรมโครงการจิตบริการเพื่อสังคมและชุมชน : ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1/65 จัดกิจกรรมโครงการจิตบริการเพื่อสังคมและชุมชน : ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจิตบริการเพื่อสังคมและชุมชุน ภายใต้ชื่อ "ปันสื่อให้น้อง" ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 จนถึง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคคลในชุมชนด้านการศึกษาสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชามอบสื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนสื่ออัจฉริยะ (Smart Classroom) แก่ผู้อำนวยการและคณาจารย์ของโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง