หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมแผนการจัดการการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมแผนการจัดการการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เนื่องด้วยทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมแผนการจัดการการเรียนรู้ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม PC 208 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ทุกท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการการเรียนรู้