หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังเรื่องแจ้งต่าง ๆ จากผู้บริหาร เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล โดยมี อาจราย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสาตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์