หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565