หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565