หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) ดังนี้

 1. นายกิตินันท์ แก้วกก

 2. นางสาวจุฑามาศ จิตมานะ

 3. นางสาวฉลอง จันทร์คง

 4. นายณัฐฐิติ บุญทรง

 5. นายธีร์นริศวร์ ปราจันทร์

 6. นางสาวนรัญญา เทพพรบัญชากิจ

 7. นายนาธาน อินทะสอน

 8. นายพงษ์ตะวัน แสงทอง

 9. นายพิธิวัตร์ เทวาพิทักษ์

 10. นางสาวศิริธร สมจ๊ะ

 11. นางสุมนา ยามาชิตะ

 12. นางอัญชลี เลขนอก

ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรายงานตัว ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ดังรายละเอียดเอกสารแนบ Click เพื่อดูรายละเอียด)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์