หน้าหลัก      บุคลากร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ  บัวเจริญ

 คุณวุฒิที่สำเร็จ

 • ปร.ด. บริหารศาสตร์ (การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2550)

 • ศษ.ม. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2531)

 • กศ.บ. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (2525)

 
   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์

 คุณวุฒิที่สำเร็จ

 • ปร.ด.ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2556)

 • ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

 • กศ.บ.พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2526)

 

   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต

 คุณวุฒิที่สำเร็จ

 • ปร.ด. การบริหารการพัฒนา  มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (2555)

 • วท.ม. จิตวิทยาโรงเรียน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)

 • วท.บ. จิตวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2527)

   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพร ศิริขันธ์

 คุณวุฒิที่สำเร็จ

 • Ph.DEnglish as an International Languageจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

 • ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)

 • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ (2539)

   

 อาจารย์ ดร. จรัญญา  เทพพรบัญชากิจ

 คุณวุฒิที่สำเร็จ

 • ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)

 • ศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (2548)

 • ศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ (2538)

   

 อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์

 คุณวุฒิที่สำเร็จ

 • Ed.D. Curriculum and Instruction ,Northern Illinois University, USA (2557)

 • ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)

 • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)

   

 อาจารย์ ดร. สกุณี เกรียงชัยพร

 คุณวุฒิที่สำเร็จ

 • Ph.D. Intercultural Education, BiolaUniversity, USA (2558)

 • กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548)

 • บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2538)

   

 อาจารย์ ดร. ประภัสสร สมสถาน

 คุณวุฒิที่สำเร็จ

 • กศ.ด. การบริหารและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2562)

 • ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2556)

 • ศศ.บ. คริสต์ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (2552)

 

 

อาจารย์พิเศษ สาขาการบริหารการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ

ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์
ประธานวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ นพรัก
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. จิณณวัตร  ปะโคทัง
นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยา  ภาวะบุตร
ประธานสภาคณบดีคณะคุรุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ