หน้าหลัก     

บรรยากาศการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาป.โท

meducation ( 2021-10-05 19:32:11)

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

meducation ( 2021-10-05 19:14:20)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

meducation ( 2021-10-05 19:11:37)

งานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก

meducation ( 2021-08-18 16:36:43)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

meducation ( 2021-08-10 15:52:49)

หลักสูตรบริหารการศึกษา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต โดยมีท่านรักษาการอธิการบดี และผู้บริหารกล่าวต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

meducation ( 2021-07-02 23:48:45)

สาขาบริหารการศึกษา ได้จัดให้มีการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก ผ่าน Application Zoom เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง PG207 อาคารสำนักงานอธิการบดี

meducation ( 2021-04-26 15:15:35)

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วันที่ 4 เมษายน 2564

meducation ( 2021-04-07 11:20:31)

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

meducation ( 2021-04-07 11:20:11)

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

meducation ( 2021-04-07 11:19:47)

ภาพการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ผู้บริหารและตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

meducation ( 2021-04-05 16:28:53)

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

meducation ( 2021-04-05 16:17:38)

ภาพการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 4 มีนาคม 2564 ณ ห้อง PG207

meducation ( 2021-04-05 16:05:31)