หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตจัดทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ระบาด อบอุ่น นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนแม้ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ด้วยสัจจะและบริการของคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา